Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Szkoła prowadzi:
● księgę ewidencji uczniów
● księgę uczniów
● ewidencję wydawanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE
● rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych
● rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów
● rejestr wydanych kart rowerowych
● ewidencję akt osobowych pracowników
● rejestr akt i zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli
● ewidencję czasu pracy pracowników obsługi
● księgę inwentarzową
● księgę druków ścisłego zarachowania
● archiwum szkolne
Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do sekretariatu szkoły.

Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w sekretariacie szkoły.

Wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej odbywa się za opłatą określoną w Rozporządzeniu MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2010r. Nr 97, poz. 624 ze zm.).

Duplikat świadectwa – opłata 26 zł

Duplikat legitymacji – opłata 9 zł